Ilmastopaneeli vahvan ilmastolain takana

Monitieteinen, omien tieteenalojensa huipuista koottu ilmastopaneeli julkaisi 15.11. selvityksen ilmastolaista. Paneelin mukaan Suomeen tarvitaan vahva ilmastolaki, joka tekisi ilmastopolitiikasta johdonmukaisempaa, läpinäkyvämpää ja tuloksellisempaa. Hienoa!

Ilmastopaneeli on tarkastellut vaihtoehtoisia ilmastolakimalleja ja tullut siihen tulokseen, että ilmastolaki olisi parhaimmillaan, jos se ulotettaisiin kattamaan ilmastokysymykset laajasti: päästöjen hillintä kaikilla sektoreilla, hiilinielut sekä sopeutuminen ilmastonmuutoksen väistämättömiin vaikutuksiin.

Paneelin suosittelema ilmastolaki yhtenäistäisi hajanaista sääntelyä ja toisi politiikkaan ennustettavuutta hallituskausien yli. Nykyisellään ilmasto- ja energiastrategioiden avulla tehtävä ilmastopolitiikka on poukkoilevaa, kun kukin hallituskoalitio tekee oman versionsa strategiasta. Strategiatyötä on kritisoitu epävaikuttavuudesta: päästövähennystoimet ovat sekaisin yhtenä pitkänä toivomuslistana ilman, että niiden vaikutuksia kokonaisuuteen on arvioitu. Kun päästövähennystoimenpiteitä ei ole suunniteltu sovituista kokonaistavoitteista käsin, ei ole mikään ihme, ettei ilmastopolitiikka ole tuloksellista. Jopa alun alkaen laimeista päästövähennystavoitteista jäädään.

Edellisellä hallituskaudella valmistellun ilmasto- ja energiastrategian päivitys on parhaillaan käynnissä. Valmistelu on tehty täysin suljetuin ovin: tietoja esimerkiksi sähkönkulutusennusteiden taustoista tai tarkasteltavan päästövähennyksen tasosta ei ole jaettu. Kansalaisilta, järjestöiltä, muilta ministeriöiltä ja jopa kansanedustajilta piilossa valmisteltava politiikka ei varsinaisesti lisää luottamusta strategian taustatietojen puolueettomuutta kohtaan tai sitouta strategian toteuttamiseen. Ilmastolaki avaisi poliittista päätöksentekoa, sillä päästövähennystavoite olisi kirjattu lakiin demokraattisen päätöksentekoprosessin seurauksena. Myös yksittäiset päästövähennystoimet ovat paremmin perusteltuja, kun ne ovat osia tunnetusta, avoimesti valmistellusta kokonaisuudesta. Poliittinen päätöksenteko kaipaa kipeästi avoimuusremonttia. Suhmuroinnille ei voi olla enää tilaa.

Ilmastopaneelin suosittelema ilmastolaki kokoaisi yhteen ilmastoon liittyvää sääntelyä. Nyt päästöihin vaikuttavia lakeja, asetuksia, toimenpideohjelmia ja strategioita on pilvin pimein jäsentymättömänä kokonaisuutena. Ilmastolain tärkeimpiä tehtäviä olisikin tuoda ryhti päästöjen ohjaamiseen. Kun suunta vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisestä olisi selvä, myös arjen valinnat saisivat uutta mielekkyyttä: kun päästövähennystavoite on läpinäkyvä, riittävä ja koskee kaikkia, omat ilmastoteot eivät tunnu häviävän naapurin välinpitämättömyyden pohjattomaan laariin.