Maan ystävät ry:n lausunto ympäristöministeriölle ilmastolaista (pdf)

Maan ystävät ry:n lausunto ympäristöministeriölle ilmastolaista (pdf)

Maan ystävät ry. koordinoi Polttava Kysymys -ilmastolakikampanjaa. Lausunnon sisältö heijastaa 34:n tahon muodostaman koalition yhteisiä kantoja. Lausunnon pääkohdat:

Maan ystävät kannattaa ilmastolain säätämistä ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen kirjaamista lakiin. Ilmastotieteellisen tiedon perusteella tavoitteen pitäisi olla vähintään 95%. On tärkeää, että ilmastolaki velvoittaa valtioneuvostoa myös seuraamaan asetetun tavoitteen riittävyyttä tieteellisen tiedon valossa.

Ilmastolain mukaisissa pitkän aikavälin suunnitelmissa (7 §) tulee määritellä aikataulutettu päästövähennyspolku, joka johtaa pitkän aikavälin tavoitteeseen. Näin kunkin ilmastopolitiikan suunnitelman (9 §) riittävyyttä ja päästöjen vähenemistä voidaan arvioida selkeästi määriteltyä tavoitetta vasten.

Maan ystävät pitää tärkeänä, että ilmastolaki velvoittaa valtioneuvoston seuraamaan päästöjen kehitystä ja tarkistamaan suunnitelmia, mikäli päästöt eivät vähene riittävästi (12 §). Laissa on tarpeellista täsmentää, millainen tilanne edellyttää lisätoimenpiteisiin ryhtymistä.

Ilmastolaki parantaa ilmastopolitiikan tietoperustaisuutta, osallistavuutta ja avoimuutta. Lakia tulisi täsmentää vielä niin, että avoimuus koskisi myös suunnitelmien taustaselvityksiä ja -laskelmia.