Ilmastolain käsittely etenee eduskunnan valiokunnissa

Syksy on tähän mennessä ollut ilmastolain valmistelulle vauhdikasta aikaa. Kaikki lakia käsittelevät valiokunnat ovat nimittäin jo aloittaneet lakia koskevat asiantuntijakuulemiset ja alkaneet käydä keskusteluita laista. Ilmastolaista antavat lausuntonsa talous-, liikenne- ja viestintä-, maa- ja metsätalous- sekä perustuslakivaliokunta. Varsinaisen mietinnön eduskunnalle valmistelee ympäristövaliokunta saatuaan ensin lausunnot muista valiokunnista.

Myös Polttava Kysymys -kampanja on kutsuttu ympäristövaliokuntaan asiantuntijana. Itse kuulemiset eivät ole julkisia, mutta esityslistojen tasolla valmistelua voi seurata valiokunnan viikkosuunnitelmista.

Polttava Kysymys -koalition viesti valiokunnille on se, että ilmastolaki on tarpeellinen väline suomalaisen ilmastopolitiikan vahvistamiseen. Lakiin kirjattava pitkän aikavälin numeerinen päästövähennystavoite vahvistaa Suomen sitoutumisen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ilmastolakiin sisältyvien ilmastopolitiikan suunnitelmien ja ohjauskeinojen vaikuttavuusarviointien ilmastopolitiikkaa voidaan toteuttaa nykyistä johdonmukaisemmin.

Ilmastolain myötä myös ilmastopolitiikan tietopohja paranee, kun päästövähennystoimien toteutumista ja päästöjen kehitystä seurataan vuosittaisen ilmastovuosikertomuksen avulla. Samalla ilmastopolitiikan läpinäkyvyyttä ja yleisön osallistumismahdollisuuksia vahvistetaan. Ilmastopolitiikan suunnitelmat ovat julkisia, ja sekä yleisöllä että keskeisillä sidosryhmillä on mahdollisuus tutustua niihin ja esittää mielipiteensä valmisteluvaiheessa.

Parannettavaakin laissa vielä riittää. Ehdotetun vuoden 2050 päästövähennystavoitteen tulisi tieteellisen tiedon mukaan olla 80 %:n sijaan vähintään 95 % vuoteen 1990 verrattuna. Päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös välitavoitteita. Laissa olisi myös tarpeellista täsmentää, millainen poikkeaminen suunnitellulta päästövähennyspolulta edellyttää hallitukselta lisätoimenpiteisiin ryhtymistä. Lisäksi avoimuuden ja yleisön kommentointimahdollisuuksien pitäisi koskea myös ilmastopolitiikan taustalla olevia taustaoletuksia ja laskelmia.

Keskustelu lain sisällöistä siis jatkuu vielä valiokunnissa. Myönteistä on kuitenkin se, että virallinen Suomi on jo hyvin sitoutunut lain säätämiseen ja sitä seuraavaan toteuttamiseen. Viimeksi tällä viikolla presidentti Sauli Niinistö kertoi YK:n ilmastonmuutosta koskeneessa päämiesten kokouksessa Suomen aikeista säätää ilmastolaki. Polttava Kysymys -kampanja seuraa tiiviisti valmistelun etenemistä ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että lakiesitys vielä vahvistuisi eduskunnan käsittelyssä.