Ilmastolaille perustuslakivaliokunnan siunaus

Ilmastolain käsittely on menneellä viikolla saatu päätökseen eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Valiokunta on yksi niistä neljästä, jotka antavat lausuntonsa ympäristövaliokunnalle, joka myöhemmin valmistelee eduskunnalle mietittön ilmastolaista.

Perustuslakivaliokunnan tehtävä on ottaa kantaa lakiesitysten perustuslaillisuuteen. Lausunnossa (linkki pdf-tiedostoon) on kiinnitetty erityisesti huomiota hallitukselle annettavan selontekovelvollisuuden perustuslaillisuuteen, ja todettu menettely perustelluksi. Valiokunta siis päätyi päätöksessään toteamaan, että ehdotettu ilmastolaki voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Lausunnossaan valiokunta on käynyt läpi myös sellaisia demokratiaan ja osallistumisoikeuteen liittyviä näkökohtia, joita Polttava Kysymys -koalitiokin on pitänyt kampanjassaan esille. Tässä lausunnon ote, joka kuvaa ilmastolain merkitystä kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien kannalta:

Esityksen voidaan kuitenkin katsoa yleisellä tasolla edistävän perustuslain 20 §:n mukaisen ympäristövastuun toteutumista. Ilmastolakiehdotuksen 10 §:n mukaan ilmastopolitiikan suunnitelmia valmisteltaessa on yleisölle varattava tilaisuus tutustua suunnitelmaluonnokseen sekä esittää siitä mielipiteensä kirjallisesti. Lisäksi keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä lakiehdotuksen 16 §:n mukaiselta tieteelliseltä asiantuntijaelimeltä on pyydettävä suunnitelmaluonnoksesta lausunto. Sääntely edistää osaltaan kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden osallistumismahdollisuuksia ja siten myös perustuslain 2 §:n 2 momentissa, 14 §:n 3 momentissa ja 20 §:n 2 momentissa ilmaistua demokratiaperiaatetta ja jokaisen oikeutta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja oman elinympäristönsä kehittämiseen.”

Kun ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii suuria muutoksia yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintatapoihin, on erityisen tärkeää huolehtia muutoksen demokraattisuudesta ja kansalaisten oikeudesta osallistua laajasti ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. Näin voidaan huolehtia myös ilmastopolitiikan hyväksyttävyydestä.

Kiitokset siis perustuslakivaliokunnalle hyvästä lausunnosta! Seuraavaksi ilmastolain valmistelussa odotetaan lausuntoja maa- ja metsätalous- sekä talousvaliokunnilta, jotka tarkastelevat ilmastolakia omien alojensa näkökulmista.